Powierzchnie wykonane z żywicy mogą być stosowane w obiektach przemysłowych, garażach, a nawet w mieszkaniach. Podłoża takie mają wiele praktycznych zalet, a także daje duże możliwości w zakresie aranżacji wnętrz.

Rodzaje posa­dzek żywicznych

Istnieje wiele rodzajów opisywanych nawierzchni, najczęściej dzieli się je na:

 • epok­sy­dowe
 • poli­ure­ta­nowe
 • meta­kry­lowe
 • winy­lo­estrowe

Prze­czy­taj wię­cej o żywicy epok­sy­do­wej:
www.optifloor.pl/zywica-epoksydowa/

Pierw­szy rodzaj — posadzki epok­sy­dowe są bar­dzo odporne na uszko­dze­nia mecha­niczne, dla­tego naj­czę­ściej sto­so­wane są w gara­żach, obiek­tach uży­tecz­no­ści publicz­nej oraz w halach prze­my­sło­wych i maga­zy­nach. Pod­czas ukła­da­nia dobrze łączą się z pod­ło­żem i są bar­dziej odporne na wil­goć niż posadzki poli­ure­ta­nowe. Za sto­so­wa­niem powłok epok­sy­dowych prze­ma­wia wiele fak­tów – są szczelne, este­tyczne, dostępne w sze­ro­kiej gamie kolo­rów i łatwe do sprzą­ta­nia. Ich ceny wypa­dają korzyst­nie w porów­na­niu z nie­któ­rymi innymi odmia­nami powłok żywicznych.

Drugi rodzaj — posadzka żywiczna poliuretanowa często jest stosowana w domach, mieszkaniach, urzędach oraz w innych miejscach użyteczności publicznej. Nawierzchnie te stosuje się także na zewnątrz, ponieważ są elastyczne oraz odporne na promieniowanie UV. Z tego powodu powierzchnie poliuretanowe kładzie się np. na tarasach, ale też na kładkach dla pieszych. Powłoki tego typu są bardzo odporne na ścieranie oraz na działanie środków chemicznych. W trakcie realizacji są jednak wrażliwe na wilgoć. Dzięki tej technologii można wykonać np. kolorową podłogę w mieszkaniu, i to nawet w pomieszczeniu, w którym zamontowano ogrzewanie podłogowe.

Kolejnym trzecim rodzajem są posadzki metakrylowe — wyróżnia je wyjątkowo krótki czas wiązania i mała wrażliwość na wilgoć zawartą w podłożu. Mogą być gotowe już po dwóch godzinach od ułożenia ostatniej warstwy. Ze względu na tę cechę, powierzchnie metakrylowe najczęściej wykorzystywane są w obiektach użyteczności publicznej, które nie mogą zostać wyłączone z ruchu przez długi czas.

Czwartym, ostatnim rodzajem są posadzki winyloestrowe – zalecane są w obiektach, w których występuje wysoka temperatura oraz stosowane są substancje (np. kwasy, rozpuszczalniki), które mogłyby uszkodzić inną powierzchnię. Nawierzchnie winyloestrowe cechuje wyjątkowa odporność na wpływ czynników zewnętrznych.

W praktyce często stosowane są rozwiązania mieszane. Szczególnie często wykonywane są powierzchnie epoksydowo-poliuretanowe.

Posadzki żywiczne – najważniejsze atuty

Tego rodzaju powłoki posiadają wiele zalet niedostępnych dla nawierzchni innego typu. Do najważniejszych zalet zaliczamy:

 • bogaty wybór form – powierzchnie z żywicy mogą być gładkie, antypoślizgowe, błyszczące lub matowe;
 • możliwość uzyskania dowolnych kolorów, zarówno jednolitych, jak i łączonych;
 • odporność na działania większości środków chemicznych;
 • w wielu przypadkach przepuszczalność pary wodnej;
 • zdolność odprowadzania ładunków elektrostatycznych (co pozwala na zastosowania przemysłowe);
 • możliwość wykonania bezspoinowego (co zwiększa estetykę oraz łatwość utrzymania w czystości);
 • ze względu na swoje właściwości posadzka żywiczna może być zazwyczaj stosowana w obiektach związanych ze służbą zdrowia oraz z przemysłem spożywczym.

W pomieszczeniach o stosunkowo niewielkim obciążeniu (np. gdy nie występuje intensywny ruch samochodów lub wózków widłowych) można zastosować nawierzchnie cienkowarstwowe wykonane z żywicy.

Natomiast w obiektach produkcyjnych i magazynowych o dużych obciążeniach wskazane będą grubowarstwowe nawierzchnie. Można je stosować nawet w pomieszczeniach o dużej wilgotności, np. w zakładach produkujących napoje.

Przy większych obciążeniach, zalecana jest malowana posadzka żywiczna, wykonana w oparciu o żywicę gruntującą posypaną piaskiem kwarcowym.

Nasi klienci:
Tymbark
Man
Marpol
Delfo
Marwit
Fiat
Spomlek
Wedel
Loreal
Eris
Legmet
TRW
Magneti