Posadzki poliuretanowo-cementowe

Ofe­ro­wane przez firmę Opti­floor produkty prze­zna­czone są do zasto­so­wa­nia wszę­dzie tam, gdzie poza dużą wytrzy­ma­ło­ścią mecha­niczną, konieczna jest odpor­ność na agre­sywne środki che­miczne oraz wysoka wytrzy­ma­łość termiczna.

Ze względu na krótki czas wyko­na­nia oraz moż­li­wość ukła­da­nia na wil­got­nym beto­nie, nasze modele redu­kują czas reali­za­cji prac budow­la­nych, a także pozwa­lają na znaczne skró­ce­nie czasu wyłą­cze­nia z użyt­ko­wa­nia pomiesz­czeń remontowanych.

Warianty poli­ure­ta­nowo – cemen­towe mają różne wykoń­cze­nia powierzchni, od zupeł­nie gład­kiej po mocno chro­po­watą, dzięki czemu mogą być sto­so­wane rów­nież w pro­duk­cji mokrej. Wszyst­kie pro­po­no­wane modele są łatwe w utrzy­ma­niu czy­sto­ści oraz speł­niają wszyst­kie wymogi higieny.

 

Miej­sca aplikacji:

 • zakłady pro­duk­cji spożywczej,
 • zakłady che­miczne i farmaceutyczne,
 • zakłady pro­duk­cji elektronicznej,
 • pomiesz­cze­nia magazynowe,
 • wszę­dzie tam, gdzie warianty poli­ure­ta­nowe nara­żone są na dzia­ła­nie wyso­kich tem­pe­ra­tur i środ­ków chemicznych, posadzki cementowe sprawdzą się idealnie

Cha­rak­te­ry­styka:

 • jej wytrzy­ma­łość mecha­niczna znacz­nie prze­wyż­sza wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej,
 • nie prze­pusz­cza wody,
 • posiada wysoką odpor­ność na ścieranie,
 • posiada wysoką odpor­ność na uderzenia,
 • posiada wysoką odpor­ność che­miczną i termiczną,
 • speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska,
 • jest łatwa w utrzy­ma­niu czy­sto­ści (odporna na dzia­ła­nie gorą­cej wody pod ciśnieniem),
 • jest anty-poślizgowa.

Dostępne warianty:

Duro SLM – gładka, matowa, prze­zna­czona do śred­nich obcią­żeń w pro­duk­cji suchej. Odpor­ność ter­miczna (wg. DIN 53754/ASTM D1044):

gru­bość 4 mm: — 15ºC do + 70ºC

gru­bość 6 mm: — 15 ºC do + 75ºC

Duro AD – wariant z dodat­kiem pia­sku kwar­co­wego, anty­po­śli­zgowa, matowa, prze­zna­czona zarówno do pro­duk­cji suchej jak i mokrej. Odpor­ność ter­miczna (wg. DIN 53754/ASTM D1044):

gru­bość 4 mm: — 15ºC do + 70ºC

gru­bość 6 mm: — 40 ºC do + 85 ºC

gru­bość 9 mm: — 40 ºC do + 120 ºC

Duro HDM – wariant z dodat­kiem kru­szywa, o dużej odpor­no­ści mecha­nicz­nej, prze­zna­czona do pro­duk­cji suchej oraz mokrej. Odpor­ność ter­miczna (wg. DIN 53754/ASTM D1044):

gru­bość 6 mm: — 40 ºC do + 85 ºC

gru­bość 9 mm: — 40 ºC do + 120 ºC

Żywice PU mają ten­den­cje do żółknię­cia, lecz nie zmie­nia to wła­sno­ści podłogi.

 

Okres karen­cji posa­dzek poliuretanowo-cementowych:

W tem­pe­ra­tu­rze 20° C:

 • po upły­wie 12 godzin od wyko­na­nia war­stwy wykoń­cze­nio­wej, powierzchnię można dopu­ścić do ruchu pie­szego (po uprzed­nim zabezpieczeniu),
 • po 48 godzi­nach nawierzch­nia może być obcią­żona fizycz­nie (po uprzed­nim zabezpieczeniu),
 • zabro­niony jest kon­takt z wodą lub pro­duk­tami che­micz­nymi przed upły­wem 2 dni po nało­że­niu war­stwy wykończeniowej,
 • w razie przy­pad­ko­wego roz­la­nia płynu na posadzki cementowe przed upły­wem 2 dni, należy natych­miast wysu­szyć powierzch­nię w prze­ciw­nym wypadku mogą poja­wić się białe plamy.

posadzka2 Posadzki poliuretanowo cementowe

Nasi klienci:
Tymbark
Man
Marpol
Delfo
Marwit
Fiat
Spomlek
Wedel
Loreal
Eris
Legmet
TRW
Magneti