Posadzki epok­sy­dowe

Znalazły zastosowanie w niemal każdej branży przemysłu, zapewniając nie tylko większą niż sama płyta betonowa wytrzymałość podłoża, ale również łatwość w spełnieniu wymogów higieny. Ze względu na szczególnie atrakcyjny wygląd posadzki epoksydowe stosowane są również w salonach sprzedaży, obiektach użyteczności publicznej, salach konferencyjnych, hotelach, restauracjach czy muzeach..

Miej­sca aplikacji

 • zakłady prze­my­słu spożywczego,
 • zakłady che­miczne i farmaceutyczne,
 • zakłady pro­duk­cji elektronicznej,
 • prze­mysł samochodowy,
 • garaże i parkingi,
 • szkoły, szpi­tale, obiekty publiczne,
 • cen­tra han­dlowe, lotniska,
 • pomiesz­cze­nia szcze­gól­nie czyste.

Cha­rak­te­ry­styka

 • wytrzy­ma­łość mecha­niczna posadzki epok­sy­do­wej znacz­nie prze­wyż­sza wytrzy­ma­łość płyty żelbetowej,
 • nie prze­pusz­cza wody, ale jej kon­struk­cja pozwala na dyfu­zję wil­goci z podłoża,
 • posiada wysoką odpor­ność na ścieranie,
 • posiada wysoką odpor­ność che­miczną i termiczną,
 • speł­nia wyma­ga­nia higieny środowiska,
 • jest łatwa w utrzy­ma­niu czystości,
 • jest anty-poślizgowa.

Dostępne warianty

Quarzcolor – szczególnie atrakcyjna wizualnie forma, zamknięta bezbarwną żywicą epoksydową, w której kolor nadawany jest przez barwione piaski kwarcowe. Istnieje możliwość regulacji stopnia chropowatości dodatkowymi warstwami lakieru zamykającego.

Quarzcolor Light – wariant Quarzcolor z zastosowaniem barwionych piasków o mniejszej frakcji.

Quarzcolor AS – system antyelektrostatycznej, przeznaczony do zastosowania wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko wybuchu, działa precyzyjna aparatura lub poruszają się pojazdy zdalnie sterowane. Istnieje możliwość regulacji stopnia chropowatości dodatkowymi warstwami lakieru zamykającego.

Quarzcolor Mono – monokolorystyczne posadzki epoksydowe tworzone przez połączenie kolorowej żywicy w warstwie podstawowej, naturalny piasek kwarcowy oraz bezbarwną warstwę zamykającą. Istnieje możliwość regulacji stopnia chropowatości dodatkowymi warstwami lakieru zamykającego.

ECO – zamknięta kolorowym lakierem żywicznym, dostępna w niezwykle szerokiej gamie kolorystycznej.

Okres karen­cji w tem­pe­ra­tu­rze 20° C:

 • po upły­wie 12 godzin od wyko­na­nia war­stwy wykoń­cze­nio­wej posadzki epok­sy­do­wej, powierzch­nię można dopu­ścić do ruchu pie­szego (po uprzed­nim zabezpieczeniu)
 • po 72 godzi­nach nawierzch­nia może być obcią­żona fizycz­nie (po uprzed­nim zabezpieczeniu)
 • zabro­niony jest kon­takt z wodą lub pro­duk­tami che­micz­nymi przed upły­wem 7 dni po nało­że­niu war­stwy wykończeniowej
 • w razie przy­pad­ko­wego roz­la­nia na pod­łogę płynu przed upły­wem 7 dni, należy natych­miast wysu­szyć powierzch­nię w prze­ciw­nym wypadku mogą poja­wić się białe plamy.

W przypadku temperatury niższej niż 20°C okres karencji, którym cechuje się dana posadzka może ulec wydłużeniu.

posadzka1 Posadzki epoksydowe

Nasi klienci:
Tymbark
Man
Marpol
Delfo
Marwit
Fiat
Spomlek
Wedel
Loreal
Eris
Legmet
TRW
Magneti